Leveringsvoorwaarden

Samenvatting (v20210316)

1) Op alle offertes en op alle overeenkomsten, van welke aard ook, door Fertilab B.V. aangegaan met
de wederpartij (verder: ‘opdrachtgever’ ongeacht de aard van de overeenkomst), zijn van
toepassing de Algemene voorwaarden Fertilab B.V., welke op afspraak door opdrachtgever ten
kantore van Fertilab B.V. kunnen worden ingezien en welke op verzoek aan opdrachtgever worden
toegezonden. Voor het geval bedoelde Algemene voorwaarden Fertilab B.V. onverhoopt niet van
toepassing zijn, is het bepaalde in onderhavige samenvatting niettemin bindend voor partijen. Bij
strijd prevaleert deze samenvatting.

2) Indien opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert, dan zijn deze op alle overeenkomsten
tussen Fertilab B.V. en opdrachtgever niet van toepassing.

3) Bedongen afwijking van de Algemene voorwaarden Fertilab B.V. of deze samenvatting moet door
de opdrachtgever die zich op zodanige afwijking beroept, met schriftelijke middelen worden
bewezen.

4) Prijzen luiden exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven. Fertilab B.V. kan altijd
vooruitbetaling of zekerheidsstelling verlangen, en bij gebreke daarvan haar werkzaamheden,
diensten of leveringen staken of opschorten zonder dat dit Fertilab B.V. op enige wijze aansprakelijk
maakt.

5) De opdrachtgever is verplicht alle facturen zonder korting, opschorting of verrekening binnen 14
dagen na factuurdatum te betalen. Door de enkele niet-tijdige betaling treedt opdrachtgever in
verzuim, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn. Reclames met betrekking
tot de factuur dienen op straffe van verval van rechten, schriftelijk en binnen 8 dagen na
factuurdatum te geschieden.

6) Het auteursrecht van door Fertilab B.V. vervaardigde werken – dan wel het intellectueel
eigendomsrecht van welke aard ook – komt uitsluitend toe aan Fertilab B.V. Verder is
opdrachtgever verplicht al hetgeen hem bekend wordt omtrent de onderzoeksmethoden en
werkwijze van Fertilab B.V. geheim te houden. Bij (het mogelijk maken van) schending van bedoeld
intellectueel eigendomsrecht dan wel bedoelde geheimhoudingsplicht door opdrachtgever, is –
zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn – opdrachtgever aan Fertilab B.V.
een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 50.000,00 per
overtreding verschuldigd, alsmede een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging
vatbare boete van € 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het
recht van Fertilab B.V. op volledige schadevergoeding.

7) Voor zover door Fertilab B.V. derden worden ingeschakeld, hetgeen Fertilab B.V. vrij staat en
waarbij Fertilab B.V. de nodige zorgvuldigheid zal betrachten, is Fertilab B.V. niet aansprakelijk voor
eventueel tekortschieten door deze derden.

8) Iedere (gezamenlijke) aansprakelijkheid van Fertilab B.V. en/of degenen voor wie zij krachtens de
wet aansprakelijkheid mocht dragen, voor schade, ongeacht in welke vorm en ongeacht uit welken
hoofde, is, behoudens in geval van aan Fertilab B.V. toe te rekenen opzet of bewuste roekeloosheid,
beperkt tot het factuurbedrag van de transactie waaruit de schade is voortgekomen. Voor zover het
bepaalde in voorgaande volzin in rechte geen stand kan houden, zal de in deze vorige volzin
bedoelde aansprakelijkheid beperkt zijn tot tien maal het bedrag dat Fertilab B.V. daadwerkelijk
van de opdrachtgever heeft ontvangen in het kader van de order, met een maximum van vijftien
Algemene leveringsvoorwaarden Fertilab B.V.
duizend euro (€ 15.000,00). Er bestaat geen aanspraak tot schadevergoeding ten opzichte van
werknemers en bestuurders van Fertilab B.V. Fertilab B.V. is voorts niet aansprakelijk voor door of
namens haar opgegeven onderzoeksresultaten en/of verstrekte adviezen tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.

9) De door Fertilab B.V. te vergoeden schade is te allen tijde beperkt tot de schade aan producten of
eigendommen van de opdrachtgever en/of derden voor zover deze is ontstaan door grove schuld
van Fertilab B.V. of degenen voor wie zij aansprakelijkheid draagt. Fertilab B.V. is niet gehouden de
door de opdrachtgever of derden geleden bedrijfs- en/of gevolgschade te vergoeden.

10) Op straffe van verval van rechten, dient opdrachtgever eventuele reclames (protesten) ter zake de
uitvoering van de (deel)opdracht – althans de prestatie van welke aard ook – of enige mededeling
van Fertilab B.V., binnen 8 dagen na de uitvoering van de betreffende (deel)opdracht – althans
prestatie – of de mededeling, schriftelijk aan Fertilab B.V. te melden, onder nauwkeurige
omschrijving van de klacht(en).

11) Alle aanspraken van de opdrachtgever op Fertilab B.V. vervallen indien opdrachtgever niet binnen 3
maanden na het bekend worden, althans het bekend hadden behoren te zijn, met het
tekortschieten van Fertilab B.V., tot rechtsvervolging of aanmaning overgaat.

12) Op iedere overeenkomst tussen Fertilab B.V. is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en
uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van enig gerezen geschil kennis te nemen. Elk geschil
tussen Fertilab B.V. en opdrachtgever, daaronder begrepen de enkele invordering van het
verschuldigde, wordt in eerste aanleg uitsluitend bij de bevoegde rechter te Lelystad aanhangig
gemaakt.

 

Download volledige leveringsvoorwaarden