Leveringsvoorwaarden

Samenvatting (v20210316)

 1. Op alle offertes en op alle overeenkomsten, van welke aard ook, door Fertilab B.V. aangegaan met de wederpartij (verder: ‘opdrachtgever’ ongeacht de aard van de overeenkomst), zijn van toepassing de Algemene voorwaarden Fertilab B.V., welke op afspraak door opdrachtgever ten kantore van Fertilab B.V. kunnen worden ingezien en welke op verzoek aan opdrachtgever worden toegezonden. Voor het geval bedoelde Algemene voorwaarden Fertilab B.V. onverhoopt niet van toepassing zijn, is het bepaalde in onderhavige samenvatting niettemin bindend voor partijen. Bij strijd prevaleert deze samenvatting.
 2. Indien opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert, dan zijn deze op alle overeenkomsten tussen Fertilab B.V. en opdrachtgever niet van toepassing.
 3. Bedongen afwijking van de Algemene voorwaarden Fertilab B.V. of deze samenvatting moet door de opdrachtgever die zich op zodanige afwijking beroept, met schriftelijke middelen worden bewezen.
 4. Prijzen luiden exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven. Fertilab B.V. kan altijd vooruitbetaling of zekerheidsstelling verlangen, en bij gebreke daarvan haar werkzaamheden, diensten of leveringen staken of opschorten zonder dat dit Fertilab B.V. op enige wijze aansprakelijk maakt.
 5. De opdrachtgever is verplicht alle facturen zonder korting, opschorting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen. Door de enkele niet-tijdige betaling treedt opdrachtgever in verzuim, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn. Reclames met betrekking tot de factuur dienen op straffe van verval van rechten, schriftelijk en binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden.
 6. Het auteursrecht van door Fertilab B.V. vervaardigde werken – dan wel het intellectueel eigendomsrecht van welke aard ook – komt uitsluitend toe aan Fertilab B.V. Verder is opdrachtgever verplicht al hetgeen hem bekend wordt omtrent de onderzoeksmethoden en werkwijze van Fertilab B.V. geheim te houden. Bij (het mogelijk maken van) schending van bedoeld intellectueel eigendomsrecht dan wel bedoelde geheimhoudingsplicht door opdrachtgever, is – zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn – opdrachtgever aan Fertilab B.V. een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 22.500,00 per overtreding verschuldigd, alsmede een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 450,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Fertilab B.V. op volledige schadevergoeding.
 7. Voor zover door Fertilab B.V. derden worden ingeschakeld, hetgeen Fertilab B.V. vrij staat en waarbij Fertilab B.V. de nodige zorgvuldigheid zal betrachten, is Fertilab B.V. niet aansprakelijk voor eventueel tekortschieten door deze derden.
 8. Iedere (gezamenlijke) aansprakelijkheid van Fertilab B.V. en/of degenen voor wie zij krachtens de wet aansprakelijkheid mocht dragen, voor schade, ongeacht in welke vorm en ongeacht uit welken hoofde, is, behoudens in geval van aan Fertilab B.V. toe te rekenen opzet of bewuste roekeloosheid, beperkt tot het factuurbedrag van de transactie waaruit de schade is voortgekomen. Voorzover het bepaalde in voorgaande volzin in rechte geen stand kan houden, zal de in deze vorige volzin bedoelde aansprakelijkheid beperkt zijn tot tien maal het bedrag dat Fertilab B.V. daadwerkelijk van de klant heeft ontvangen in het kader van de order, met een maximum van vijftien duizend euro (€15.000,00). Er bestaat geen aanspraak tot schadevergoeding ten opzichte van werknemers en bestuurders van Fertilab B.V. Fertilab B.V. is voorts niet aansprakelijk voor door of namens haar opgegeven onderzoeksresultaten en/of verstrekte adviezen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 9. De door Fertilab B.V. te vergoeden schade is te allen tijde beperkt tot de schade aan producten of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden voor zover deze is ontstaan door grove schuld van Fertilab B.V. of degenen voor wie zij aansprakelijkheid draagt. Fertilab B.V. is niet gehouden de door de opdrachtgever of derden geleden bedrijfs- en/of gevolgschade te vergoeden.
 10. Op straffe van verval van rechten, dient opdrachtgever eventuele reclames (protesten) terzake de uitvoering van de (deel)opdracht – althans de prestatie van welke aard ook – of enige mededeling van Fertilab B.V., binnen 8 dagen na de uitvoering van de betreffende (deel)opdracht – althans prestatie – of de mededeling, schriftelijk aan Fertilab B.V. te melden, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en).
 11. Alle aanspraken van de opdrachtgever op Fertilab B.V. vervallen indien opdrachtgever niet binnen 1 jaar na het bekend worden, althans het bekend hadden behoren te zijn, met het tekortschieten van Fertilab B.V., tot rechtsvervolging of aanmaning overgaat.
 12. Op iedere overeenkomst tussen Fertilab B.V. is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van enig gerezen geschil kennis te nemen. Elk geschil tussen Fertilab B.V. en opdrachtgever, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, wordt in eerste aanleg uitsluitend bij de bevoegde rechter te Lelystad aanhangig gemaakt.

 

Download volledige leveringsvoorwaarden