Fertilyse

In een Fertilyse onderzoek wordt gemeten hoeveel voedingselementen in de bodem direct beschikbaar zijn voor een gewas. Hierin verschilt Fertilyse van een standaard bodemonderzoek, waarbij enkel wordt bepaald of een element aanwezig is. In de praktijk komt het nogal eens voor dat een element wel aanwezig, maar niet of slechts deels opneembaar is. Hierin speelt bijvoorbeeld de pH van een bodem een belangrijke rol.

In een Fertilyse onderzoek worden verschillende extractievloeistoffen gebruikt die vergelijkbaar zijn met de opnamecapaciteit van een plantenwortel. Op deze manier kan worden bepaald of een gewas voldoende voeding ter beschikking heeft. De analyseresultaten worden gewaardeerd aan de hand van algemeen geldende cijfers. Bij het opstellen van streefcijfers is uitgegaan van een optimale voedingstoestand van de bodem.

Download het opdrachtformulier Fertilyse